ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

ZBRINJAVANJE PROCJEDNIH VODA

Rovinj – prvi grad u Hrvatskoj s najnovijim MBR sustavom pročišćavanja otpadnih voda sa deponija.

Membranski Bioreaktor (MBR) podrazumijeva suvremenu tehnologiju obrade procjednih voda koje su neizbježan produkt deponije. Pročišćavanje procjednih otpadnih voda deponija spada u najzahtjevnije procese pročišćavanja industrijskih voda. One dopiru u deponij na dva načina. Prvi je sam otpad koji u sebi sadrži vlagu, a drugi su kiše i ostale padaline. Otpadne vode iz deponije su vrlo opasne za okoliš te je nužno pravilno zbrinjavanje istih.

Težnjom da grad Rovinj dobije još ljepšu obalu te sigurniji okoliš za buduće generacije, odluka o pročistaču brzo se i realizirala. MBR sustav za pročišćavanje procjednih voda deponija pušten je u rad početkom veljače 2009. godine.

Ovim načinom zbrinjavanja otpadnih voda koje izlaze iz tijela deponije, ne puštaju se nepročišćene vode u okoliš, nego se na najsuvremeniji način iz njih odstranjuju prljavštine i štetne tvari. Membranski bioreaktor (MBR) je kombinacija klasične aerobne (uz pomoć otopljenog kisika) bioobrade s aktivnim muljem i separacijsko-membranske tehnologije. MBR sustav obrade otpadnih voda sastoji se od 4 faze, i to:

– Aeriranje – stvaranje uvjeta pogodnog za mikroorganizme koji se hrane nekim organskim tvarima koje opterećuju vodu,

– Biološka obrada – uz nazočnost mikroorganizama i bakterija koje uz nadzor pročišćavaju vode. Proces biološke obrade je identičan onom koji se javlja u prirodi u vodotocima. Razlika je jedino u vođenju postupka, jer se čitav postupak obavlja u ograničenim prostorima (bazenima), u kraćem vremenu, te uz kontrolirani nadzor.

– Aktivnog ugljena – koji apsorbira veliki broj organskih i anorganiskih otrova, boja, i toksina koji se razviju u tijelu deponije,

– Membranska filtracija – karakterizira je prolaženje voda kroz polupropusnu membranu (0,05 mikro metara), a za primjer treba spomenuti da su bakterije veličine 5 puta veće od pora membrana.

U listopadu 2016. godine uređaje je nadograđen sustavom za nanofiltraciju kako bi se zadovoljili vodopravni uvjeti. Sklop nanofiltracije napravljen je sa dvostrukim prolazom radi povećanja iskoristivosti procesa. Postotak recirkulacije ovisit će o kvaliteti obrađene vode.

Kao rezultat MBR procesa, dobivaju se velike količine pročišćene vode bez bakterija. Koristi MBR sustava pročišćavanja su višestruke. Direktna korist je da se pročišćena voda sada može upotrijebiti i to za zalijevanje zelenih gradskih površina, pranje i čišćenje voznog parka Komunalnog servisa, pranje javnih površina, ulica i trgova i dr.. Time se znatno štedi na utrošku vode koja vrijednosno može iznositi čak i više od deset tisuća kuna mjesečno.

Projekt izgrađen na lokaciji Lokva Vidotto zadovoljio je sve tehničke i tehnološke zahtjeve. Investiciju od 2,2 milijuna kuna financirali su 40% – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 60% – Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja.

Na ovaj se način osigurala ponovna uporaba pročišćene vode čime su omogućene i znate financijske uštede, međutim najveću vrijednost projektu daje činjenica što se onemogućio negativan utjecaj procjednih voda iz deponije na okoliš. Grad Rovinj je time pokazao svoju ustrajnost cilju da građanima Rovinja i njegovim gostima osiguran siguran i čist okoliš, te očuva prirodu za buduće naraštaje.